Cyfweliad ar Radio Shrophire

Cefais awran fach hyfryd neithiwr yng nghwmni hen gyfaill yn y sîn gwerin yn Lloegr, sef Genevieve Tudor. Mae rhaglen werin ganddi ar donfeddi Radio Shropshire a chawsom sgwrs am y cd newydd a’r traddodiad gwerin yng Nghymru.
Braf oedd cael y cyfle i godi allan unwaith yn rhagor ar ôl cyfnod ‘hyrmut-aidd’ fel petai dros gyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd, diolch i hen ffliw annifyr ddaeth i blagio Llywelyn (y mab ieuengaf) a minnau. ‘Blydi Noro’ dduda i!!!
Hefyd, er gwybodaeth, dyma ddyrnaid o gyngherddau a phrosiectau sydd gen i yn y dyfodol agos.
Gobeithio wir i’r rhan fwyaf ohonoch chi gael Nadolig a Blwyddyn newydd ddi-chwa!!

Chwefror 12: Mae TRAC, dan arweiniad Angharad Jenkins o’r grwp Calan yn trefnu prosiect o’r enw ’10 mewn bws!’, pan fydd cerddorion ifanc o gefndiroedd cerddorol amrywiol yn teithio Cymru mewn bws, gyda’r bwriad o ehangu eu profiad a’u gwybodaeth o gerddoriaeth gwerin yng Nghymru. Syniad gwych ‘te! Fel rhan o’r daith mi fyddaf yn rhannu sgwrs a chân gyda’r criw yn ystod prynhawn y 12fed o fis nesa’ .

Chwefror 15: Mi fyddaf yn cymryd rhan yng Ngwyl Delynau Cenedlaethol Cymru gyda chyngerdd yng nghyntedd y Coleg Cerdd a Drama, a hynny am 1 o’r gloch ar y 15fed o Chwefror.

Chwefror 16: Cyngerdd gyda Pharti Cut Lloi yng Nghlwb Rygbi Dolgellau

Mawrth 3: Cyngerdd amser cinio yng Ngerddi Botaneg Caerfyrddin fel rhan o raglen ‘Celtic Women’. Cychwyn am 1 o’r gloch.

Mawrth 8: Cyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi yng nghwmni Clwb Cymraeg y Fenni

Mawrth 16: Cyngerdd amser cinio fel rhan o ddathliadau Merched y Wawr yng Ngwesty Plas Isaf, Corwen

Y misoedd diwethaf....

O’r diwedd dyma frawddeg neu ddau i’ch cyfarch chi ar fy mlog newydd! Fedrai ddim addo ichi y byddaf yn driw iddo BOB mis ond mi driai ngore!
Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhyfeddol o brysur rhwng popeth! Recordio a chwblhau yr albym newydd Cymun; trefnu’r noson lansio yn Nhy Golchi (diolch i bawb a gyfrannodd mor hael i’r noson fythgofiadwy honno); cyfres o gyngherddau i hyrwyddo bob dim; cyngherddau cyson efo Cut LLoi (diolch iddyn nhw am eu gwaith caled dros y ystod y flwyddyn a fu), ac wrth gwrs dipyn o waith haslo a hyrwyddo’r albym.
Mae’r ymateb i’r albym wedi bod yn galondid mawr i mi a dweud y gwir - diolch o galon i chi gyd am eich cefnogaeth! Wir i chi mae’n golygu lot fawr i mi.
O ran y gigs - mi ges i noson sbeshial iawn yn Nhy Golchi (cyn y noson lansio). Noson gyfeillgar ac agos atoch chi.
Yna fues i yn cynnal noson i Ferched y wawr ym Meifod - noson hwyliog yn son am yr hunangofiant a chanu ambell i gan!
Noson ffantastic yng nghwmni trigolion yr Wyddgrug fel rhan o Wyl Daniel Owen - diolch i Eirian am drefnu!
Noson glen iawn yng Nghlwb y Railway ym Mangor yn syportio Steve Eaves - braint!
Ac yna penwythnos cofiadwy yng Nghaerdydd: dydd Gwener treulio’r prynhawn yng nghwmni difyr myfyrwyr drama Prifysgol Morgannwg yn yr Atrium. Dyna griw bach bendigedig - brwdfrydig, hwyliog a mor gyfeillgar. I goroni’r cyfan fe ddysgon ni garol Plygain. Briliant!! Diolch Rhiannon am y gwahoddiad.
Dydd Sadwrn wedyn yng nghwmni Cut Lloi wrth iddyn nhw berfformio ar lwyfan y Lanfa yng Nghanolfan y Mileniwm. Awyrgylch braf Nadoligaidd yn enwedig wrth glywed y carolau plygain yn atseinio yn y ganolfan. Cafwyd noson hwyliog wedyn yn y Mochyn Du ......
Yna fues inne’n canu ar lwyfan y Lanfa yng nghwmni Geraint Cynan. Dyna braf oedd gweld wynebau hen ffrindiau a theulu yn y gynulleidfa.
Caru hi gyd!
Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda, llawn bendithion i chi gyd. x

Y Lansiad yn Ty Golchi..!
Arfon, Cynan a Stephen
Siani!
Stephen, Llywelyn a Gwyn!
IMG_0386
IMG_0388


Newydd agor..!

Helo..!
Creuwr y wefan sy’ ma!
Wrth i mi sgwennu hwn ma’r wefan ar ei newydd wedd yn 24 awr oed!
Pan ddaw Siân mewn i’r arfer o sgwennu ar y tudalennau yma yn rheolaidd fe ddont yn le da i glywed am unrhyw beth newydd yn ymwneud a gwaith a gyrfa Siani.

Diolch!
Gwyn.